Uczmy się od najlepszych – informacje o szkoleniach

Drogą do wzmocnienia potencjału spółdzielni socjalnych jest m.in. zdobycie przez spółdzielców wiedzy na temat tradycyjnego etosu ruchu kooperatywnego oraz inicjatyw stanowiących jego urzeczywistnienie, zrozumienie wewnętrznych procesów zachodzących w ich przedsiębiorstwach, nauczenie się godzenia celów społecznych z ekonomicznymi, współpraca z innymi podmiotami spółdzielczymi.

W ramach projektu ETOS Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oferuje liderom przedsiębiorstw społecznych i lokalnym animatorom ekonomii społecznej cykl specjalistycznych szkoleń poświęconych powyższym zagadnieniom, a ponadto Internetową Bibliotekę Inspiracji Spółdzielczych.

Zdaniem spółdzielców socjalnych, adresowane do nich szkolenia zbyt często prowadzone są przez osoby legitymujące się jedynie wiedzą teoretyczną, podczas gdy oczekiwaliby oni trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego. W ramach projektu ETOS, szkoleniowcami będą w większości osoby o doświadczeniu biznesowym, w tym w sektorze ekonomii społecznej (stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna), dodatkowo o wieloletnim stażu w organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego.

W szkoleniach będzie kładziony nacisk na specyfikę spółdzielczości, jako ruchu dążącego do tworzenia sprawnych, konkurencyjnych na wolnym rynku, lecz działających w oparciu o wartości przedsiębiorstw o wyraźnie zaznaczonym celu społecznym. W tym celu praktyczna wiedza dotycząca m.in. prowadzenia działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie prezentowana w szerszym, etycznym i społecznym kontekście, z zachętą do indywidualnej refleksji.

W szkoleniach będzie mogło wziąć udział ogółem 45 osób (do 3 osób z jednej spółdzielni) podzielonych na trzy grupy – każda odbędzie dwa weekendowe zjazdy. Pierwszy zjazd planowany jest na wrzesień 2012 roku. Kryterium stosowanym podczas rekrutacji będzie motywacja do uczestnictwa w szkoleniach i wprowadzania w życie zdobytej dzięki nim wiedzy, oceniana przez osobę rekrutującą na podstawie treści formularza zgłoszeniowego.

Ramy dla szkoleń stanowić będzie dorobek liderów spółdzielczych, którzy łączyli bardzo nowoczesne (do dziś aktualne) i praktyczne (ekonomiczne) myślenie o kooperatyzmie z dowartościowaniem jego społecznego i etycznego wymiaru. Pierwszemu blokowi szkoleniowemu patronować będzie działalność Edwarda Abramowskiego (1868–1918), myśliciela niezwykle zasłużonego dla propagowania ideałów ruchu kooperatywnego, zwanego „ojcem polskiej spółdzielczości” oraz „duchowym ojcem «Solidarności»”. Drugi blok szkoleniowy będzie oparty na spuściźnie Romualda Mielczarskiego (1871–1926), twórcy podstaw organizacyjnych związku spółdzielczego „Społem” – największej i najnowocześniejszej w międzywojniu instytucji handlowej na ziemiach polskich. Uzupełnieniem programu szkoleniowego będzie wycieczka pod hasłem „Śladami Łodzi spółdzielczej”, mająca na celu integrację członków danej grupy szkoleniowej oraz wzmocnienie ich samoidentyfikacji jako kontynuatorów najlepszych tradycji ruchu kooperatywnego.

Kursanci będą mieli do wykonania „pracę domową”, w ramach której będą musieli wykazać się wiedzą przyswojoną podczas szkoleń, odnosząc ją w praktyce do działalności swojej spółdzielni, np. w formie biznesplanu nowej usługi bądź planu marketingowego. Tematyka pracy zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Spółdzielcy będą objęci opieką specjalisty biznesowego/trenera, który udzieli im zdalnego wsparcia w przygotowywaniu „pracy domowej” oraz pomocą w utrwaleniu efektów szkoleń. Tego rodzaju mentoring ma nie tylko uzasadnienie merytoryczne, ale także pozwoli zbudować relacje między szkolonym a trenerem. Zewnętrzny specjalista łatwiej wychwyci słabe punkty tworzonych narzędzi i pomoże w ich wdrożeniu. Przygotowanie „pracy domowej” będzie warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkoleń.

Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja, oparta o materiały szkoleniowe, efekty przeprowadzonych zajęć (np. wybrane „prace domowe”, z komentarzem mentora), a także elementy ewaluacji (opinie uczestników projektu oraz trenerów). Publikacja będzie dostępna w Internecie, na licencji Creative Commons, umożliwiającej nieograniczone, bezpłatne korzystanie przez podmioty ekonomii społecznej.