Nowy Obywatel

nowy-obywatel-logo

„Nowy Obywatel” to niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej, wydawany przez nas od 2011 r. i będący kontynuatorem dziesięcioletniej tradycji czasopisma „Obywatel”. Horyzont naszych działań stanowi państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane wokół idei sprawiedliwości społecznej. Zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest wypracowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału.

Jedyna taka gazeta

Sto kilkadziesiąt stron naszego pisma, które co trzy miesiące trafiają do prenumeratorów oraz salonów prasowych w całej Polsce (sieci empik oraz RUCH), stanowi forum debaty na kluczowe tematy społeczne. Autentyczne forum, a nie towarzystwo wzajemnej adoracji: do dyskusji zaproszeni są wszyscy, którzy odrzucają wizję społeczeństwa jako zbioru egoistycznych jednostek i przeciwstawiają jej etos wspólnotowy.

„Nowy Obywatel” stanowi unikalne w skali Polski forum merytorycznej krytyki neoliberalnej ekonomii (m.in. na łamach specjalnego dodatku, zatytułowanego „Gospodarka Społeczna”) oraz modeli rozwoju społeczno-gospodarczego opartych na konsumpcjonizmie i drastycznej eksploatacji środowiska naturalnego. Krytyki odważnej (kiedy trzeba, „po nazwisku”) i konsekwentnej – żadnego „za, a nawet przeciw”. Przede wszystkim jednak – konstruktywnej. W naszych tekstach promujemy m.in. idee solidaryzmu społecznego, spółdzielczość, ekonomię społeczną, aktywną politykę gospodarczą państwa, demokrację uczestniczącą (np. w formie rad pracowników oraz aktywizacji społeczności lokalnych), patriotyzm (w tym gospodarczy), rolnictwo ekologiczne i zrównoważony transport.

Teoria w praktyce

Nasi autorzy, dziennikarze obywatelscy oraz praktycy określonych dziedzin (społecznicy, naukowcy, działacze gospodarczy), w rozmaitej formie – od pogłębionych raportów po reportaże i felietony – opisują realne problemy oraz wskazują możliwe kierunki działań państwa i samych obywateli, aby im zaradzić. Piszemy o ideach, ale przede wszystkim o tym, jak wcielać je w życie.

Przeszłość dla przyszłości

Dużo miejsca poświęcamy w „Nowym Obywatelu” popularyzacji rodzimych tradycji demokratycznych i egalitarnych. Na łamach rubryki „Z Polski rodem” przybliżamy dorobek polskich społeczników i myślicieli. W ramach działu „Nasze Tradycje” – publikujemy przedruki mało znanej, a wartej przypomnienia publicystyki społeczno-politycznej z ubiegłych dziesięcioleci – ku pamięci, ku przestrodze, ale przede wszystkim po to, aby pokazać, że pewne problemy i poglądy nie spadły w Polsce z nieba.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na stronę WWW „Nowego Obywatela”.